You are in

Welsh Language Policy

Polisi laith Gymraeg

Our customers are our priority and they’re at the centre of everything we do. We want all of our Welsh speaking customers to feel comfortable using Welsh language in their day to day banking with us and we encourage its use wherever possible. It's why we support a number of Welsh language initiatives, allowing customers to use Welsh language in conversations with our Welsh speaking colleagues in branch, on our cash machines in Wales and when writing to us.

Below, you'll find information on exactly what we’re doing to support the use of Welsh language.

 • Our branches in Wales - We have 39 branches throughout Wales and 5 additional branches within some of the universities in Wales. Find your nearest branch 
   
 • Corporate & Commercial business centres in Wales - We have 2 business centres in Wales based in Cardiff and Swansea. Our local team of Relationship Directors and Credit Partners work with SMEs across Wales, building long term relationships and providing tailored solutions that meet their commercial banking needs.
   
 • Welsh speaking staff - We recruit from the communities which we operate in and we have many Welsh-speaking colleagues throughout our branches in Wales. We encourage colleagues who speak Welsh to help customers with their banking queries using their preferred language as they would do in normal day to day life. All of our Welsh-speaking branch colleagues are easily identified by a recognised orange badge with the laith Gwaith / Working Welsh logo on it. 
   
 • Branch signage - We've started a refurbishment programme throughout our branch network, and a number of our branches in Wales are included in this. The types of things you can expect to see in our newly-refurbished branches within Wales will be dual language Welcome Walls and internal signage. This refurbishment programme is ongoing and, as branches are refurbished, the new signage will be added. For some branches, which have been refurbished in the last two years, we’ll be returning and installing the newly agreed dual language signage.
   
 • Cash machines - Most of our cash machines in Wales give customers the option to use Welsh. When you use the cash machine, you'll be asked which language you prefer to use. We're currently installing new touch screen cash machines throughout our branch network which in the future will also support the use of Welsh language in those branches in Wales.
   
 • Cheques - You're able to deposit cheques written in Welsh into your Santander accounts via any of our Santander branches, cash machines or by sending them to us in the post. These will go through our normal clearing cycle as per the terms and conditions of your account.
   
 • Chequebooks - Bilingual chequebooks for your Santander accounts (including business accounts) are available. If you’d like to order a new Welsh language chequebook, you can request this by either visiting your local branch, calling our telephone banking service or you can send a request via your secure messaging service by logging on to online banking.
   
 • Documentation - We understand our customers who live in Wales may have various documentation that will be written in Welsh. If we receive documentation from you in Welsh, our staff will translate the document into English. Below are the types of documents that we can accept in line with our standard policies:

  • Utility Bills
    
  • Payslips / Proof of Income
    
  • Driver's Licence or other standard identification documents
    
 • Correspondence written in Welsh - If you write to us in Welsh, we'll translate your correspondence into English where necessary. If we need to reply to you, this will be written back to you in English so that it can be read and understood by any member of our team.


Polisi laith Gymraeg 


Mae ein cwsmeriaid yn flaenoriaeth inni, ac maen nhw wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym am i bob un o'n cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith deimlo'n gyfforddus ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth ddefnyddio ein gwasanaethau bancio o ddydd i ddydd, ac rydym yn annog pobl i'w defnyddio lle bo hynny'n bosibl. Dyma'r rheswm pam ein bod yn cefnogi nifer o fentrau Cymraeg, sy'n galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio'r Gymraeg mewn sgyrsiau gyda'n cydweithwyr Cymraeg eu hiaith mewn canghennau banc, ar ein peiriannau arian parod yng Nghymru, ac wrth ysgrifennu atom.

Isod, fe welwch wybodaeth fanwl am beth ydym yn ei wneud i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg. 

 • Ein canghennau yng Nghymru - Mae gennym 39 o ganghennau ledled Cymru a 5 cangen ychwanegol o fewn rhai prifysgolion yng Nghymru. Os hoffech chi ddod o hyd i'ch cangen leol, cliciwch yma.
   
 • Canolfannau busnes corfforaethol a masnachol yng Nghymru - Mae gennym 2 ganolfan busnes yng Nghymru wedi'u lleoli yng Nghaerdydd ac Abertawe. Mae ein tîm lleol o Gyfarwyddwyr Perthynas a Phartneriaid Credyd yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig ledled Cymru, gan adeiladu perthnasau tymor hir ac yn darparu atebion wedi'u teilwra sy'n diwallu eu hanghenion bancio masnachol.
   
 • Staff sy'n siarad Cymraeg - Rydym yn recriwtio o'r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt, ac mae gennym lawer o gydweithwyr sy'n siarad Cymraeg yn ein canghennau ledled Cymru. Rydym yn annog cydweithwyr sy'n siarad Cymraeg i helpu cwsmeriaid gyda'u hymholiadau bancio gan ddefnyddio eu dewis iaith, fel y byddent yn ei wneud yn eu bywyd bob dydd arferol. Mae pob un o'n cydweithwyr cangen sy'n siarad Cymraeg yn hawdd eu hadnabod gan y byddant yn gwisgo bathodyn oren cydnabyddedig a'r logo 'Iaith Gwaith' arno.
   
 • Arwyddion canghennau - Rydym wedi dechrau rhaglen adnewyddu ar draws ein rhwydwaith o ganghennau, ac mae nifer o'n canghennau yng Nghymru wedi'u cynnwys yn y rhaglen hon. Y mathau o bethau y gallwch ddisgwyl eu gweld yn ein canghennau yng Nghymru ar eu newydd wedd yw Waliau Croeso ac arwyddion mewnol dwyieithog. Mae'r rhaglen adnewyddu hon yn mynd rhagddi, a bydd yr arwyddion newydd yn cael eu gosod wrth i ganghennau gael eu hadnewyddu. Ar gyfer rhai canghennau, sydd wedi cael eu hadnewyddu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, byddwn yn dychwelyd i osod yr arwyddion dwyieithog newydd sydd newydd gael eu cytuno.
   
 • Peiriannau arian - Mae'r rhan fwyaf o'n peiriannau arian yng Nghymru yn rhoi'r dewis i gwsmeriaid o ran defnyddio'r Gymraeg. Pan fyddwch yn defnyddio'r peiriant arian parod, gofynnir i chi ddewis pa iaith fyddai'n well gennych ei defnyddio. Ar hyn o bryd, rydym yn gosod peiriannau arian newydd sydd â sgriniau cyffwrdd ar draws ein rhwydwaith o ganghennau, a bydd y rhain yn y dyfodol hefyd yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn y canghennau hynny yng Nghymru.
   
 • Sieciau - Gallwch dalu sieciau sydd wedi'u hysgrifennu yn Gymraeg i mewn i'ch cyfrifon Santander yn unrhyw un o'n canghennau neu beiriannau arian Santander, neu drwy eu hanfon atom trwy'r post. Bydd y rhain yn mynd trwy ein cylch clirio arferol yn unol â thelerau ac amodau eich cyfrif.
   
 • Llyfrau siec - Mae llyfrau siec dwyieithog ar gyfer eich cyfrifon Santander (gan gynnwys cyfrifon busnes) ar gael. Os hoffech chi archebu llyfr siec Cymraeg newydd, gallwch ofyn am hyn trwy naill ai ymweld â'ch cangen leol, ffonio ein gwasanaeth bancio dros y ffôn, neu anfon cais trwy eich gwasanaeth negeseua diogel ar-lein (ar gyfer hyn, mewngofnodwch drwy santander.co.uk a dewis y gwasanaethau negeseua diogel). 
   
 • Dogfennaeth - Rydym yn deall y gall ein cwsmeriaid sy'n byw yng Nghymru feddu ar nifer o ddogfennau sydd wedi'u hysgrifennu yn Gymraeg. Os byddwn yn derbyn dogfennaeth oddi wrthych yn Gymraeg, bydd ein staff yn cyfieithu'r ddogfen i'r Saesneg. Isod ceir y mathau o ddogfennau y gallwn eu derbyn yn unol â'n polisïau safonol:

  • Biliau Cyfleustodau 
    
  • Slipiau Cyflog / Prawf o Incwm
    
  • Trwydded Yrru neu ddogfennau adnabod safonol eraill
    
 • Gohebiaeth ysgrifenedig yn Gymraeg - Os byddwch yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn yn cyfieithu eich gohebiaeth i'r Saesneg lle bo angen. Os bydd angen inni ymateb i chi, bydd hyn yn cael ei ysgrifennu yn Saesneg fel y gellir ei ddarllen a'i ddeall gan unrhyw aelod o'n tîm.
   

Santander UK plc. Registered Office: 2 Triton Square, Regent's Place, London, NW1 3AN, United Kingdom. Registered Number 2294747. Registered in England and Wales. www.santander.co.uk. Telephone 0800 389 7000. Calls may be recorded or monitored. Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Our Financial Services Register number is 106054. You can check this on the Financial Services Register by visiting the FCA’s website www.fca.org.uk/register. Santander and the flame logo are registered trademarks.